اول آبان ماه هزار و سیصد و نود و سه

در نگاه کسی که درکی از پرواز ندارد ، هر چه بیشتر اوج بگیریم کوچک تر می شویم.ا