دهم شهریور هزاروسیصدونودوسه

زندگی به من آموخت که هیچ چیز از هیچ کس بعید نیست