دوم آذر ماه هزار و سیصد و نود و سه

از گوش دادن به سخنان دشمنان خود غافل نباشیم.
آنها اشتباهات ما را به خوبی بیان میکنند. “شکسپیر”