هشتم آذر ماه هزار و سیصد و نود و سه

بسیاری از مشکلات در دنیا محو می شد اگر :
رو در روی یکدیگر حرف می زدیم ، نه پشت سر یکدیگر.