منوی اصلی

Translate:

English Persian

دوازدهم بهمن ماه هزار و سیصد و نود و سه

تجربیات یک انسان شکست خورده باارزشتر از موفقیت های یک انسان بی تجربه است.