منوی اصلی

Translate:

English Persian

بیست و هفتم آذر ماه هزار و سیصد و نود و سه

مراقب باشیم به چه کسی اعتماد می کنیم.

“شیطان” هم یک زمان “فرشته” بود.