سی و یکم شهریور ماه هزاروسیصدونودوسه

احتمال رسیدن کسى که با اراده به سمت ستاره اى مى تازد بیشتر از کسى است که با تردید به سمت خانه قدم بر مى دارد