هشتم آبان ماه هزار و سیصد و نود و سه

زیباترین ستایش نثار کسی که کاستی هایم را می داند و باز هم دوستم دارد.ا